About Us

Polish version

Rada Konsultacyjna Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej    została powołana przez Pierwszy Zjazd Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej w Orchard Lake, Michigan w 2003 r. Drugi Zjazd Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, który odbył się w 2005 r. w Niagara Falls, Ontario, usunął z nazwy Rady słowo „Konsultacyjna”.

Głównymi celami Rady są:

 • Wzajemna wymiana informacji o działalności i koordynacja działań organizacji technicznych w Ameryce Północnej,

 • Pomoc polskim inżynierom w Ameryce Północnej poprzez analizowanie potrzeb i możliwości środowiska inżynierskiego, ustalanie strategii działania i koordynowanie realizacji przyjętych programów,

 • Integracja polskich i polonijnych środowisk technicznych w Kraju i poza jego granicami,

 • Wzrost prestiżu polskiego inżyniera na obczyźnie,

 • Propagowanie polskich i polonijnych osiągnięć w dziedzinie nauki i techniki,

 • Popularyzacja idei tworzenia "Galerii Sławy" (Hall of Fame),

 • Współpraca i pomoc polskim środowiskom technicznym na Wschodzie,

 • Popieranie współpracy miedzy polskimi i zagranicznymi uczelniami technicznymi oraz tworzenie „bazy danych” wybitnych polskich inżynierów i naukowców osiedlonych w Ameryce Północnej.  

 

Po wspomnianym wyżej Zjeździe w kanadyjskiej Niagarze, Rada przyjęła rezolucję, w której zobowiązała się do historycznej kontynuacji działalności nieistniejącej już, powstałej w Chicago w dniu 2 lipca 1944 r. Polsko-Amerykańskiej Rady Technicznej.

 

MEMBERS

 • Icon 01
 • Icon 02
 • Icon 03
 • Icon 04
 • Icon 05
 • Icon 05